Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn, onder uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle activiteiten die Tropenzorg BV uitvoert. Door de websites van Tropenzorg BV te bezoeken dan wel gebruik te maken van de diensten of producten van Tropenzorg BV accepteert de klant of bezoeker van de websites de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van Tropenzorg BV in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de websites van Tropenzorg BV wordt met zorg samengesteld. Tropenzorg BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of de juistheid van de informatie. Tropenzorg BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten in de inhoud van de websites en applicaties.

De websites en/of applicaties dienen ter algemene informatie en zijn niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Zij vormen geen vervanging voor medisch of andere professioneel advies. Tropenzorg BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van de websites worden verricht.

 

Interactieve informatie

Tropenzorg BV biedt bezoekers van haar websites in sommige gevallen geautomatiseerde vraag-antwoord modules die ‘op maat’ informatie leveren op basis van een serie meerkeuzevragen die de bezoeker doorloopt. Door middel van een tevoren opgestelde geautomatiseerde beslisboom beantwoordt de bezoeker vragen, waarna op een geautomatiseerd wijze informatie wordt geproduceerd. Hier is geen sprake van een daadwerkelijk zorgcontact of vervanging daarvan en dientengevolge is de WGBO, dan wel in de landen buiten Nederland gelijkwaardig geldende wetgeving, hier niet van toepassing.

 

Medisch Advies

Omdat Tropenzorg BV in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails of telefoontjes van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten naar aanleiding van het gebruik van de Care Plus® producten van Tropenzorg BV. Uw behandelend arts kan te allen tijde contact met Tropenzorg BV opnemen naar aanleiding van een eventuele mogelijke vermeende bijwerking van ons product.

 

Externe links

In de informatie op de websites van Tropenzorg BV wordt geregeld verwezen naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een breed informatieaanbod voor bezoekers van de websites van Tropenzorg BV. Tropenzorg BV en informatietoeleveranciers betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de selectie van verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks), maar hebben geen enkele zeggenschap over de informatie en/of diensten die deze websites bieden en/of onderhouden, noch tijdens de eerste plaatsing van de link, noch op een later tijdstip. Tropenzorg BV is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Techniek

Het aanbod van informatie en diensten van Tropenzorg BV geschiedt via het internet en via applicaties (Apps). Tropenzorg BV kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de technische beschikbaarheid van de website en mogelijke besmetting met computervirussen tijdens het bezoek aan de website. Tropenzorg BV spant zich in om de on-line overdracht van informatie virusvrij, ononderbroken en foutloos te laten verlopen, maar kan daarvoor geen 100% garantie geven. Wel wordt gestreefd naar een optimale up time-garantie.

 

Gebruik van gegevens

Door de websites te gebruiken geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van zijn gegevens en gebruikersgedrag voor commerciële doeleinden. Tropenzorg BV heeft het recht voor bepaalde doeleinden gebruik te maken van deze gegevens voor onder meer het maken van privé-websites of voor marketingdoeleinden. Het bovenstaande laat de bepalingen van de wet op de bescherming van privacy onverlet.

 

Copyright

De op deze websites getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Tropenzorg BV of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tropenzorg BV. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de sites van Tropenzorg BV, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de app-store of de Internet-provider.

 

Wijzigingen

Tropenzorg BV behoudt zich het recht voor de op of via de websites en applicaties van Tropenzorg BV aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de sites van Tropenzorg BV aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op websites en applicaties van Tropenzorg BV alsmede de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zwolle. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.