ACTIEVOORWAARDEN WIN-ACTIE CARE PLUS

DATUM OPSTELLING VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN: 23 MAART 2022

I. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Care Plus-jubileum activatie” actie (verder te noemen: de “Actie”) van de Travel Health Group. (verder te noemen: de “Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te de Huchtstraat 14, te Almere, Nederland.
2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Care Plus (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
4. Deze Actie loopt van donderdag 31 maart 2022 00u00 tot en met woensdag 31 augustus 2022, 23u59 (de “Actieperiode”).
5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 50 productpakketten te winnen twv (consumentenwaarde) approx 100 euro(hierna de kleine prijzen te noemen). Daarnaast is er 1 hoofdprijs, een waardecheque van Wetraveleco.com twv 2.030 euro. (hierna te noemen de hoofdprijs)
6. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
• actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, …) in de betreffende verkooppunten van apotheken.
• websites en sociale media van de Organisator
• de website www.careplus.eu

II. DEELNAME
7. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 heeft.
8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
10. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
12. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.

III. SPEELWIJZE EN VASTSTELLING WINNAAR
13. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
• Naar de actiepagina te gaan
• De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina.
• De prijsvraag beantwoorden ‘Waarom wil jij op reis met Care Plus?
14.Iedere maand mag een deelnemer opnieuw, eenmalig, meedoen. Hiermee vergroot hij de kans op de hoofdprijs. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer de “kleine prijzen”winnen.
15. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. Internetverbinding…) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
16. De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een ranking door een jury op basis van onderstaande criteria.
17. De beoordelingscriteria van de jury zijn de volgende:
• Originaliteit
• Gepaste link met het Merk
De jury zal bestaan uit 2 werknemers van de Organisator.

IV. NADERE PRIJSGEGEVENS EN VOORWAARDEN:
18. De kleine prijs (50x) bestaat uit een mix van producten van Care Plus: waaronder een Deet product, een Natural anti mug product, Een zonnebrand product, een hygiene product, en een klamboe etc. De exacte inhoud is onderhevig aan huidige voorraden en kan licht fluctueren.
19. De hoofdprijs bestaat uit een waardecheque van WetravelEco.com twv van 2.030 euro. Deze cheque is inwisselbaar tot 30 september 2023 (dit is dus de uiterlijke boekingsdatum). De reischeque is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De cheque is niet in te zetten tegelijk met andere kortingen of promoties. Wanneer de cheque niet volledig wordt genuttigd blijft het resterende bedrag in de vorm van een waardecheque over onder dezelfde voorwaarden.
20. De Winnaar kan worden gevraagd diens leeftijd en identiteit aan te tonen of andere documentatie te overleggen voor zover de Organisator dit in redelijkheid verlangt om het recht op de Prijs te controleren.

V. UITKERING PRIJS
21. De winnaar(s) van de maandprijzen wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op de 10e werkdag na het aflopen van iedere maand. per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
22. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van het email bericht.
23. Mits dit antwoord ontvangen is door de Organisator , streeft de organisatie ernaar om de gewonnen prijzen minimaal binnen drie weken te hebben verzonden aan de consument(en).
24. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: via verzending per post.
25. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
26. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
27. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
28. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
29. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

VI. Gedragsregels
41. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
42. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
43. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
44. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
45. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
46. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
47. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

VII. PUBLICATIE
48. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
49. De winnaars stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.
50. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VIII. PERSOONSGEGEVENS
51. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
52. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
53. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
54. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing

IX. AANSPRAKELIJKHEID
55. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, …) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
56. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. Een bewijs van verzending wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst.
57. De Organisator is gerechtigd om de Actie in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
58. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
59. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
60. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
61. In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

X. SLOTBEPALINGEN
62. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
63. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
64. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
65. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
66. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
67. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
68. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Care Plus, De Huchstraat 14, 1327 EE, Almere. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 036 533 4711
69. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.